معنی کلمه ابراهیم نظامشاه.. در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابراهیم نظامشاهی . [ اِ م ِ ن ِ ] (اِخ ) هشتمین شاه از سلسله ٔ نظامشاهیان احمدنگر هندوستان . جلوس در 1003 هَ .ق . و چهار ماه بعد از آن در محاربه ای که میان او و عادلشاه ثانی درگرفت کشته شد.