معنی کلمه اطلاق بطن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اطلاق بطن . [ اِ ق ِ ب َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) اسهال . راندن شکم . شکم براندن . رجوع به اطلاق شود.