معنی کلمه قراقری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قراقری . [ ق ُ ق ِ] (اِخ ) زمین فراخی است به دهناء. (منتهی الأرب ).