معنی کلمه شخش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شخش . [ ش ُ خ َ ] (اِ) نام مرغی است کوچک و خوش آواز. (برهان ). در لغت فرس اسدی شخیش و شَخِش به معنی مرغک کوچک خوش آواز : گرگ را کی رسد صلابت شیر باز را کی رسد نهیب شخش . رودکی .