معنی کلمه اطغی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اطغی . [ اَ غا ] (ع ن تف ) طاغی تر. سرکش تر. طغیان کننده تر.

گمراه کننده تر. - امثال : اطغی من اللیل . (یادداشت مؤلف ).