معنی کلمه طوس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طوس . (اِخ ) نام یکی از شاهان مصر که پس از شورش آنجا در زمان داریوش دوم بسلطنت رسیده اند. ابوریحان در آثارالباقیه (چ لیپزیک 1923 ص 91)نام ایشان را چنین نوشته است : آمرطیوس ، نافرطاس ، اوخرس ، فساموث ، موثاطوس ، ناقاطانباس ، طوس ، ناقاطانباس .این کلمه ظاهراً مصحف تاخس باشد چنانکه اسامی دیگر شاهان که تصحیف شده بترتیب چنین است : آمیرته ، نفریت ،آخریس ، فسمتیخ ، نکتانب . (ایران باستان ج 2 ص 1141).