معنی کلمه وقتیه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وقتیه . [ وَ تی ی َ ] (ع ص نسبی ) مؤنث وقتی ّ.