معنی کلمه وقت یاب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وقت یاب . [ وَ ] (نف مرکب ) وقت یابنده . آنکه فرصت و موقع به دست آورد.

پیداکننده و نشان دهنده ٔ وقت .