معنی کلمه طوری باف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طوری باف . (نف مرکب ) آنکه طور بافد. و رجوع به توری شود.