معنی کلمه ظنانت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظنانت . [ ظِ ن َ ] (ع اِمص ) تهمت .