معنی کلمه باب الکرخ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
باب الکرخ . [ بُل ْ ک َ ] (اِخ ) موضعی در عراق عجم که علاءالدوله ٔ کاکویه در آنجا با ابوالعباس تاش فراش حرب کرد. (طبقات الاطباء ج 2 ص 8) (تاریخ الحکماء قفطی چ لیپزیک ص 425 س 6) (تتمه ٔ صوان الحکمه چ لاهور 1351 هَ . ق . ص 57). ولی در بعض مآخذ باب الکرج آمده . (جشن نامه ٔ ابن سینا. دکتر صفا ج 1 ص 37).