معنی کلمه گل خراسانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گل خراسانی . [ گ ِ ل ِ خ ُ ] (ترکیب وصفی ،اِ مرکب ) گلی است که آنرا بریان کرده خورند و به عربی طین مأکول و طین نیشابوری خوانند و آن بغایت سفید میباشد و بشیرازی گل سفید گویند، منع قی کردن کند.(برهان ) (آنندراج ). گل سپید که جهت دفع قی و آشوب دل آنرا خورند. (ناظم الاطباء). طین خراسانی . (دزی ).