معنی کلمه هلاک بر در نهاد. در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هلاک بر درنهادن . [ هََ ب َ دَ ن ِ / ن َ دَ ] (مص مرکب ) کنایه از جدا کردن . (آنندراج از فرهنگ اسکندرنامه ).