معنی کلمه وقبی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وقبی . [ وَ با ] (ع ص ، اِ) ج ِ وقبان . (اقرب الموارد). رجوع به وقبان شود.