معنی کلمه گل حمراء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گل حمراء. [ گ ُ ل ِ ح َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) ترجمه ٔ ورد و حوجم است . (آنندراج ). نام گلی است : شکفته شد گل حمراء و گشت بلبل مست صلای سرخوشی ای صوفیان باده پرست . حافظ.