معنی کلمه واحد حقیقی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
واحد حقیقی . [ ح ِ دِ ح َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) همان واحد جوهری است . رجوع به واحد جوهری شود.