معنی کلمه فارقة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فارقة. [ رِ ق َ ] (ع ص ) مؤنث فارق . رجوع به فارق شود. - علامت فارقة ؛ نشانه ای که برای امتیاز دو چیزدر میان آنها گذارند. در همین لغت نامه منظور از فارقه دو خط عمودی است که معانی مختلف یک لغت را از یکدیگر جدا میکند بدینسان :