معنی کلمه ظنابیب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظنابیب . [ ظَ ] (ع اِ) ج ِ ظُنبوب .

قَرَع َ ظنابیب الأمر؛ خوار گردانید آن را و رام کرد. یا آماده ٔ جنگ گردید و درآمد در امورِ شِداد.