معنی کلمه ناهشته در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ناهشته . [ هَِ ت َ / ت ِ ] (ن مف مرکب ) ننهاده . نگذاشته . مقابل هشته . رجوع به هشته شود.