معنی کلمه لغزیدنی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لغزیدنی . [ ل َ دَ ] (ص لیاقت ) درخور لغزیدن . لخشیدنی .