معنی کلمه لغزندگی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لغزندگی . [ ل َزَ دَ / دِ ] (حامص ) حالت لغزنده . لیزی . لخشندگی .