معنی کلمه ظن نیکو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظن نیکو. [ ظَن ْ ن ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) حسن ظن ّ : بر ظن نیکو قصد کردم بدو آزادگی کرد و وفا کرد ظن . فرخی . من در تو فکنده ظن نیکو ابلیس ترا ز ره فکنده . لبیبی .