معنی کلمه گل پیرتر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گل پیرتر. [ گ ُ ل ِ رِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) چندین پیرتر یا بابونه گاوی یافت میشود که گل آنرا بشکل گرد به کار میبرند. دارای یک جسم مؤثر بنام پیرترین و یک اسید موسوم به پرسیسین میباشد. خاصیت سمی اجسام مؤثر گل پیرتر برای دامهای درجه حرارت ثابت خیلی کم است و محتمل است که اجسام مذکور در داخل بدن حیوانات در اثر عمل هیدرولیزبه اجسام تقریباً غیرمؤثر و غیرسمی تبدیل گردد و فقط در نتیجه ٔ تزریق آن به پستانداران علائم سمی ظاهر میگردد در صورتی که تجویز آن از راه دستگاه گوارش عاری از خاصیت سمی میباشد. و این گل یکی از بهترین اجسام حشره کش است و در تجارت به نام گرد ضد حشره بفروش میرسد. رجوع به درمان شناسی تألیف عطایی ص 428 شود.