معنی کلمه ظن کردن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظن کردن . [ ظَ ک َ دَ ] (مص مرکب ) پنداشتن . توهم کردن .