معنی کلمه پشتیون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پشتیون . [ پ ُ وَ ] (اِ مرکب ) پشتیوان .