معنی کلمه طوران در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طوران . (اِخ ) ناحیه ٔ مداین راگویند. زهرةبن حویه گوید در ایام فتوح : الا بلغا عنی اباحفص آیة و قولا له قول الکمی المغاور بانا اثرنا ان ّ طوران کلهم لدی مظلم یهفو بحمر الصراصر قریناهم ُ عند اللقاء بَواتراً تلالا و یسبو عند تلک الحرائر. (از معجم البلدان ).