معنی کلمه اصولیین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اصولیین . [ اُ لی یی ] (ع ص ، اِ)ج ِ اصولی (در حالت نصب و جر). رجوع به اصولی شود.