معنی کلمه وائل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وائل . [ ءِ ] (اِخ ) ابن داود. ابوبکر. تابعی است .