معنی کلمه غم پرور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غم پرور. [ غ َ پ َرْ وَ ] (ن مف مرکب ) پرورده ٔ غم . آنکه پیوسته در غم و اندوه باشد: خواهر غم پرور.