معنی کلمه شحیذ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شحیذ. [ ش َ ] (ع ص ) به معنی وصفی شحذباشد. (از اقرب الموارد). سحوذ. رجوع به شحذ شود.