معنی کلمه قراطاط در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قراطاط. [ ق َ ] (ترکی ، اِ مرکب ) ثمر درختی است به قدر فلفلی و در ترشی شبیه به زرشک و در افعال قریب بدان و شاید نوعی از آن باشد و اشتباه کرده کسی که آن را از زغال دانسته زیرا که زغال اسم فارسی قرانیا است به نون قبل از یاء مثناة تحتانیه . (مخزن الادویه ). رجوع به قراقاط شود.