معنی کلمه قراطارغوین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قراطارغوین . [ ق َ ] (معرب ، اِ) نباتی است که برگ آن به برگ گندم میماند و شاخهای بسیار دارد همه از یک اصل رسته و تخم آن مانند گاورس باشد و بیشتر در جایگاه سایه روید. گویند هر زنی که تا چهل روز بعد از ظهر بخوردن آن با آب مداومت کند و همچنین مرد هم بخورد پیش از جماع کردن و بعد از آن مجامعت کند فرزند ایشان البته نرینه باشد. (برهان ) (آنندراج ). و رجوع به مخزن الادویه شود.