معنی کلمه پشتکوه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پشتکوه . [ پ ُ ] (اِخ ) (ده ...)دو فرسخ و نیم جنوب باشت است . (فارسنامه ٔ ناصری ).