معنی کلمه اصل الماذریون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اصل الماذریون . [ اَ لُل ْ ذَرْ] (ع اِ مرکب ) بیخ فنجنکشت ، طبیعت آن در درجه ٔ سوم گرم باشد. (الفاظ الادویه ). و رجوع به فنجنگشت شود.