معنی کلمه اصل استوار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اصل استوار. [ اَ ل ِ اُ ت ُ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) عروةالوثقی . (یادداشت مؤلف ).