معنی کلمه صلبوت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صلبوت . [ ص َ ل َ ] (اِخ ) جمعةالصلبوت ؛ روز جمعه ای که وفات عیسی در آن روز بود : زآنکه عیسیت را سوی لاهوت هست در راه جمعةالصلبوت . سنائی (حدیقه چ مدرس رضوی ص 112).