معنی کلمه تترابرومیت دوکا. در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تترابرومیت دوکائوچو. [ ت ِ رُ دُ ] (اِ) از ترکیب کائوچو با برم بوجود می آید. رجوع به گیاه شناسی ثابتی ص 183 شود.