معنی کلمه لغان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لغان . [ل َغ ْ غا ] (نف ) لغنده . لقان . و رجوع به لقان شود.