معنی کلمه ددمنش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ددمنش . [ دَ م َ ن ِ ] (ص مرکب ) ددصفت . ددطبیعت . وحشی خوی . درنده خوی .