معنی کلمه اصفهبد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اصفهبد. [ اِ ف َ ب َ / ب ُ ](اِخ ) علاءالدوله حسن بن رستم ، ملقب به شرف الملک . ششمین سلطان دومین دولت اصفهبدان طبرستان (ملوک جبال ) بود و به سال 560 هَ . ق . بسلطنت رسید. رجوع به معجم الانساب زامباور ج 2 ص 286 و حبیب السیر چ خیام ج 2 ص 420 و تاریخ طبرستان ابن اسفندیار ج 1 ص 109 و 114 شود.