معنی کلمه لغاط در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لغاط. [ ل ُ ] (اِخ ) موضعی است . (و به عین مهملة، لعاط، نیز شنیده شده است ). لیث گوید: نام کوهی است از منازل بنی تمیم . و ابومحمد الاسود گوید: رودباری است بنی ضبة را و نیز ابن حبیب گوید: آبی است بنی مازن بن عمروبن تمیم را، و محمدبن ادریس بن ابی حفصه ٔ یمامی گوید: لغاط، بنی مبذول وبنی العنبر راست از زمین یمامة. (از معجم البلدان ).