معنی کلمه ظمی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظمی ٔ. [ ظَ م ِءْ ] (ع ص ) تشنه . ظَمآن .