معنی کلمه فروبست در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فروبست . [ ف ُ ب َ ] (ن مف مرکب ) مخفف فروبسته : سوی خانه ٔ خود به یک ترکتاز به چشم فروبستش آورد باز. نظامی . رجوع به فروبسته شود.