معنی کلمه تتج الحجری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تتج الحجری . [ ] (اِخ ) مکنی به ابوالفتح . وی در جمادی الاولی سال 314 هَ . ق . به اتفاق برادر خود ابوالفوارس مشترکاً عهددار شحنگی قسمت شرقی بغداد شدند و در ذی الحجه ٔ همان سال از این شغل معزول گردیدند. رجوع به الاوراق ص 82 و 85 شود.