معنی کلمه طوپ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طوپ . [ طَ /طُو ] (ترکی ، اِ) بترکی توپ را گویند. (آنندراج ).