معنی کلمه ددر رفتن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ددر رفتن . [ دَ دَ رَ ت َ ] (مص مرکب ) تباهی کردن زن . بیرون رفتن زن از خانه برای تباهی . به عمل ناشایست شدن ِ زن . به تبهکاری شدن زن . به کار بد رفتن زن . بیرون رفتن زن از خانه برای اعمال بد.

در تداول اطفال ، از خانه به کوچه یا خیابان رفتن برای گردش .