معنی کلمه پشت میزنشین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پشت میزنشین . [ پ ُ ت ِ ن ِ ] (نف مرکب ) عضو (کارمند) دیوانها و ادارات .