معنی کلمه صلایه کردن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صلایه کردن . [ ص َ ی َ / ی ِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) بمالیدن در هاون و جز آن . رجوع به صلایة شود.