معنی کلمه قراسورن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قراسورن . [ ق َ رَ ](ترکی ، اِ مرکب ) قراسوران . رجوع به قراسوران شود.