معنی کلمه لاحد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لاحد. [ ح ِ ] (ع ص ) قبرکن . لحدساز : عاقلان بینی به شادی بهر آن در هر مکان لاحدان بینی به رنج از بهر این در هر دیار. سنائی .

قبرٌ لاحد؛ گور بالحد. (منتهی الارب ).